Adult consulting:
mon-fr: 8:30-15:30

Children consulting:
mon-fr: 8:30-15:30

Hospitalization
of children

5 A, Bratyslavska str,
Kyiv 02166, Ukraine

Mykhaylo Zahriychuk


Head of department
Mykhaylo ZahriychukRight Menu Icon