Adult consulting:
mon-fr: 8:30-15:30

Children consulting:
mon-fr: 8:30-15:30

5 A, Bratyslavska str,
Kyiv 02166, Ukraine

Iryna Martynyuk


syte_small_IMG_1249

Iryna MartynyukRight Menu Icon